บริการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
บริการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
ดาเนินพิธีทางศุลการ
จัดหาผู้แทนทางการค้าและผู้ขาย

+66 993 344 357 (ไทย)
+66 942 512 008 (Eng)
+7 (812) 42 97 096 (Rus)

บริการส่งออกและนาเข้าสินค้า

หากคุณกาลังมองหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อจัดหาและจัดส่งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม น้าผลไม้ อาหารแช่แข็ง เครื่องสาอางค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ
ที่ผลิตในประเทศไทย เราสามารถดาเนินการในขั้นตอนที่จาเป็นให้คุณได้ ทั้ง CNF, FOB และ EXW เราให้บริการทั้งนาเข้า ส่งออก ดาเนินพิธีทางศุลกากร ครอบคลุมการจัดส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

Home \ Certification and Insurance

Certification and Insurance

phyto-sample

Certoforigin

 

จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของบริษัทเราคือ การนาเสนอบริการครบวงจรสาหรับส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆ

เราค้นหาและคัดเลือกสินค้า ดาเนินการจัดซื้อสินค้า ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณก่อนการจัดส่ง ดาเนินพิธีทางศุลกากร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการแปลเอกสารที่จาเป็นสาหรับการผ่านแดน

หากคุณต้องการเราสามารถจัดเตรียมฉลากสาหรับสินค้า บรรจุภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อ

เราการันตีมาตรฐานการขนส่งทางอากาศและทางทะเลด้วยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทของส่งชั้นนาระดับโลกในราคาพิเศษ