บริการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
บริการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
ดาเนินพิธีทางศุลการ
จัดหาผู้แทนทางการค้าและผู้ขาย

+66 993 344 357 (ไทย)
+66 942 512 008 (Eng)
+7 (812) 42 97 096 (Rus)

บริการส่งออกและนาเข้าสินค้า

หากคุณกาลังมองหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อจัดหาและจัดส่งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม น้าผลไม้ อาหารแช่แข็ง เครื่องสาอางค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ
ที่ผลิตในประเทศไทย เราสามารถดาเนินการในขั้นตอนที่จาเป็นให้คุณได้ ทั้ง CNF, FOB และ EXW เราให้บริการทั้งนาเข้า ส่งออก ดาเนินพิธีทางศุลกากร ครอบคลุมการจัดส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

Home \ สินค้า \ อาหารนำเข้า

อาหารนำเข้า

สินค้าประเภทอาหาร
ทุกวันนี้ทั่วโลกมีห้างสรรพสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย และการค้นหาผู้ขายที่สามารถเชื่อถือและไว้วางใจได้ กลายมาเป็นงานสาคัญอย่างหนึ่ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าสาขา และร้านขายอาหาร ล้วนต้องการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

เศรษฐกิจเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรได้รับความสนใจอย่างมากจากรัฐบาล ฤดูกาลสาหรับผักและผลไม้ในประเทศไทยนั้นไม่เคยหมด มีต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผักและผลไม้สด ผักและผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในประเทศไทย ตลอดจนสินค้าอื่นๆล้วนเป็นที่ต้องการอย่างมากจากทั่วโลก

บริษัทของเราประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากในการพิสูจน์ตนเองว่าเป็นผู้ขายที่น่าเชื่อถือและสามารถไว้วางใจได้ในเรื่องของการจัดหาอาหารที่มีคุณภาพจากประเทศไทย เรามีการส่งสินค้าต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ผักและผลไม้ในรูปแบบสด ตากแห้ง แช่งแข็งและกระป๋อง การขนส่งทางอากาศที่ต้องสอดคล้องกับอุณหภูมิในการเก็บรักษาสินค้า การจัดเก็บเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตและการควบคุมคุณภาพในทุกๆขั้นตอน ขนส่งทางทะเลโดยบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นหรือตู้คอนเทนเนอร์ธรรมดา สินค้าประเภทอาหารที่เราจัดส่งนั้นมีระยะเวลาที่สามารถเก็บได้มากกว่า 3 สัปดาห์ ตัวอย่างเช่น สินค้าที่ส่งทางทะเลจากประเทศไทยไปยัง ลอสแองเจิ้ลลิสจะใช้เวลาขนส่งประมาณ 21 วัน ในทางกลับกัน การขนส่งทางอากาศเหมาะกับสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือสินค้าที่มีปริมาณเล็กน้อยเช่น มะม่วงสด หรือสินค้าอื่นๆที่สามารถเน่าเปื่อยได้ ต้นทุนของการขนส่งทางอากาศนั้นสูงกว่า แต่การขนส่งจากประเทศไทยไปลอสแองเจิ้ลลิสนั้น จะใช้ระยะเวลาลดลงเหลือเพียง 4-5 วัน

หากคุณค้นหาสินค้าที่คุณต้องการไม่พบหรือ คุณสนใจที่จะผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของคุณ กรุณาติดต่อมายังผู้เชี่ยวชาญของเราผ่านหน้า “ติดต่อเรา

  • ผลไม้สด
  • ผักสด
  • อาหารทะเลสด
  • ผลไม้และถั่วตากแห้ง
  • ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
  • น้าผลไม้และเครื่องดื่ม
  • ข้าว
  • น้าตาล