บริการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
บริการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
ดาเนินพิธีทางศุลการ
จัดหาผู้แทนทางการค้าและผู้ขาย

+66 993 344 357 (ไทย)
+66 942 512 008 (Eng)
+7 (812) 42 97 096 (Rus)

บริการส่งออกและนาเข้าสินค้า

หากคุณกาลังมองหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อจัดหาและจัดส่งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม น้าผลไม้ อาหารแช่แข็ง เครื่องสาอางค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ
ที่ผลิตในประเทศไทย เราสามารถดาเนินการในขั้นตอนที่จาเป็นให้คุณได้ ทั้ง CNF, FOB และ EXW เราให้บริการทั้งนาเข้า ส่งออก ดาเนินพิธีทางศุลกากร ครอบคลุมการจัดส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

Home \ บริการงานโลจิสติกLogistic Services

บริการงานโลจิสติกLogistic Services

การบริหารงานโลจิสติกส์ คืองานของเราอีกหนึ่งบริการ เราสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ขนาดกล่องเล็ก ๆ จนกระทั่งขนาดใหญ่อย่าง เช่นการเคลื่อนย้ายโรงงาน  electronic station หรือบ้านเป็นหลัง ๆ เราก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ รวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น โดยลักษณะการเคลื่อนย้ายรถเครน คอนเทรนเนอร์ขนาดใหญ่ รถบรรทุก หรือรถส่งของขนาดเล็ก ซึ่งการเคลื่อนย้ายจะเป็นทางเรือ ทางอากาศ ทางบก ทางถนน แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าต้องการจะเคลื่อนย้าย หรือส่งของสิ่งใด งานการบริการของเราจะมี 3 ลักษณะด้วยกัน คือ

  1. ไทย  ไปรัสเซีย ทางบริษัทฯเราบริการงานขนส่งผ่านทางเรือ ทางอากาศ
  2. รัสเซีย  มาไทย ทางบริษัทฯเราบริการงานขนส่งผ่านทางเรือ ทางอากาศ
  3. ภายในประเทศไทย   เราขนส่งทางรถบรรทุกหากสิ่งของที่ต้องการขนส่งมีขนาดใหญ่สำหรับการลำเลียง ขนถ่ายเคลื่อนย้าย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงสิ่งของขนาดกล่องเล็ก ๆ ในกรณีนี้จะจัดส่งให้กับรถขนส่งสินค้าขนาดเล็กเช่นกัน

งานบริการของเรามีคุณภาพและลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุดนี่คือเป้าหมายของบริษัทฯ และลืมไม่ได้ว่าสินค้าที่เราทำการจัดส่งผ่านการบริการงานของเราจะการันตี ขณะจัดส่งว่าสินค้าไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น