บริการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
บริการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
ดาเนินพิธีทางศุลการ
จัดหาผู้แทนทางการค้าและผู้ขาย

+66 993 344 357 (ไทย)
+66 942 512 008 (Eng)
+7 (812) 42 97 096 (Rus)

บริการส่งออกและนาเข้าสินค้า

หากคุณกาลังมองหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อจัดหาและจัดส่งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม น้าผลไม้ อาหารแช่แข็ง เครื่องสาอางค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ
ที่ผลิตในประเทศไทย เราสามารถดาเนินการในขั้นตอนที่จาเป็นให้คุณได้ ทั้ง CNF, FOB และ EXW เราให้บริการทั้งนาเข้า ส่งออก ดาเนินพิธีทางศุลกากร ครอบคลุมการจัดส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

Home \ ข่าวสารNews \ ปลาแซลมอนแช่แข็งชุมในประเทศไทย

ข่าวสารNews

« Back

ปลาแซลมอนแช่แข็งชุมในประเทศไทย 30.01.2017 05:41

We are pleased to offer you fresh frozen salmon from Russia. Chum Salmon already placed to our cold storage in Bangkok. Please, dont hesitate to order. You may contact to request inspection via email: tra@thai-rus.ru or cellphone:
+66 971 204 219

 

More Photos: การถ่ายภาพ
More information: อาหารทะเลแช่แข็ง

Download specification: Frozen Chum Salmon