บริการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
บริการนาเข้าสินค้ามายังประเทศไทย
ดาเนินพิธีทางศุลการ
จัดหาผู้แทนทางการค้าและผู้ขาย

+66 993 344 357 (ไทย)
+66 942 512 008 (Eng)
+7 (812) 42 97 096 (Rus)

บริการส่งออกและนาเข้าสินค้า

หากคุณกาลังมองหุ้นส่วนทางธุรกิจในประเทศไทย เพื่อจัดหาและจัดส่งสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม น้าผลไม้ อาหารแช่แข็ง เครื่องสาอางค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว วัตถุดิบ และสินค้าอื่นๆ
ที่ผลิตในประเทศไทย เราสามารถดาเนินการในขั้นตอนที่จาเป็นให้คุณได้ ทั้ง CNF, FOB และ EXW เราให้บริการทั้งนาเข้า ส่งออก ดาเนินพิธีทางศุลกากร ครอบคลุมการจัดส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ

Home \ บริการของเรา

บริการของเรา

บริการของเรามีหลากหลายด้าน ส่วนที่เป็นบริการหลักคือส่งออกสินค้าจากประเทศไทย ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก และนาเข้าสินค้าที่ผลิตจากประเทศอื่นเขามายังประเทศไทย

บริการส่งออกจากประเทศไทย

การส่งสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย กาลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ซึ่งได้รับความสะดวกมากขึ้นจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอาเซียน
ประวัติศาสตร์ด้านความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่าง
ประเทศต่างๆกับประเทศไทยถูกพัฒนาขึ้นอย่างยาวนานมากว่าศตวรรษ โดยตลอดช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณสินค้าส่งออกและนาเข้ากว่าพันล้านตัน
ทุกๆปีประเทศไทยส่งออก อาหาร เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์และสินค้าอื่นๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนสินค้าประเภท
ค้าส่งและค้าปลีก แต่ประเทศไทยก็ยังคงเป็นประเทศที่ลึกลับและมีความพิเศษ ในความรู้สึกของชาวยุโรป ทั้งวัฒนธรรม ภาษาและลักษณะการดาเนินธุรกิจ
แบบชาวเอเชีย ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตหลายราย
ที่ไม่คุ้นชินกับปัจจัยเหล่านี้ รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากลาบากในการดาเนินธุรกิจ
เราสามารถทาลายอุปสรรคเหล่านี้ให้หมดไป และสร้างโอกาสให้กับบริษัทต่างชาติที่ต้องการส่งออกสินค้าและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับประเทศไทย
ความเข้าใจในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรง ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มยอดขาย แต่ยังช่วยพัฒนาธุรกิจไปสู่ระดับที่สูงขึ้น บริษัทที่ปฏิเสธการใช้คนกลางนั้น เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายต่อหลายครั้ง เมื่อเผชิญกับสถานการณ์
ที่ถูกบีบบังคับให้เกิดความล่าช้าไปจากแผนที่วางไว้ ซึ่งมีสาเหตุอันเนื่องมากจากข้อจากัดทางการสื่อสาร รูปแบบการจัดส่งที่ยุ่งยาก และการจัดทาเอกสาร
เพื่อขออนุญาต
จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น วัตถุประสงค์หลักของบริษัทเราคือ ให้บริการด้านการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ
แบบครบวงจร ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่ค้นหา คัดเลือกสินค้า จัดซื้อสินค้า ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณก่อนจัดส่ง ดาเนินพิธีการศุลกากร จัดทาเอกสาร
ที่จาเป็นทั้งหมด รวมไปถึงการแปลเอกสารที่ต้องใช้เพื่อการผ่านแดน การทาป้ายบ่งชี้ตัวสินค้าและการบรรจุหีบห่อ การจัดส่งทางอากาศและทางทะเล โดยบริษัทขนส่งชั้นนาในราคาพิเศษ
เพื่อทาให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด ในกรณีที่มีปริมาณสินค้าไม่เพียงพอกับการขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์ เรามีบริการรวบรวมสินค้าเพื่อรอการจัดส่งโดยจัดเก็บในคลังสินค้าชั่วคราว ซึ่งเป็นรูปแบบการดาเนินงานที่เหมาะสมสาหรับการรอสินค้าที่ถูกจัดส่งมาจากผู้ผลิตหลายราย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการเช่าเหมาคอนเทนเนอร์ ซึ่งมีผลต่อต้นทุนสินค้า
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอคาปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่สานักงาน หรือเข้าไปที่หน้า “ติดต่อเรา”